Stadgar

Stadgar from 2019Jack Russellklubben ingår som medlemsorganisation med eget avtal med Svenska kennelklubben.

Rasklubben skall som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.

Klubben ska  följa Svenska Kennelklubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Rasklubbens stadgar skall fastställas av Svenska kennelklubben.

I den mån stadgar för Jack Russellklubben strider mot  Svenska Kennelklubbens stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

 

§ 1 Mål


Rasklubben Jack Russell Klubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

 • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
 • Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
 • Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
 • Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.


§ 2 Verksamhet


För att nå̊ det uppsatta målet ska klubben:

 1. Informera och sprida kunskap om Jack Russell Klubben– dess mål, organisation och arbetsformer.
 2. Informera om Jack Russell Terrier och dess användningsområden.
 3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade riktlinjer.
 1. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
 2. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
 3. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.
 4. Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete.
 5. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.


§ 3 Medlemskap


Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.


Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.


Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.


Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Person anställd inom någon del av SKK organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté́ eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.


Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.


§ 4 Medlemsavgift


Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.


Medlemsavgift för av uppfödare skänkta medlemskap under första året kan av årsmötet fastställas till ett annat belopp.


Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem. Utländska medlemmars avgift kan av årsmötet fastställas till ett annat belopp.


§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod


Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.


§ 6 Organisation


Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.


§ 7 Årsmöte


Moment 1 Inledning


Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång.


Extra årsmöte ska hållas på̊ kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.


Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.


Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation, på̊ klubbens hemsida, via e-post eller på̊ annat likvärdigt sätt.


Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på̊ årsmötet ska senast 2 dagar före mötet delges medlemmarna genom meddelande på̊ klubbens hemsida, via e-post eller på̊ annat likvärdigt sätt.


Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.


Moment 2 Dagordning


Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande/vice ordförande, eller av styrelsen utsedd person.


Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
 4. Val av två̊ justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. B) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
 13. A) Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. Beslutet ska innefatta jämnt (2, 4, 6 eller 8) ordinarie ledamöter enligt 8 moment 1. B) Beslut om antal suppleanter 1-4 enligt § 8 moment 1. C) Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning
 14. Val av två̊ revisorer och två̊ revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på̊ årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.


Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.


Moment 3 Röstning


Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.


Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.


Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas.


För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.


Moment 4 Närvarorätt med mera


Vid årsmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också̊ rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

 • Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
 • SKKs verkställande direktör.
 • Ledamot och suppleant i specialklubbsstyrelsen.


Är någon av ovan nämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.


Moment 5 Motioner och ärenden


Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 15 januari.


Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.


Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.


Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.


8 Styrelse


Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.


Moment 1 Styrelsens organisation


Styrelsen består av ordförande och två̊, fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt en minst och högst 4 suppleanter.


Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två̊ år samt suppleanter för ett år.


Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.


Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.


Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice ordförande.


Styrelsen ska sammanträde minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll föras.


Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.


Moment 2 Styrelsens uppdrag


Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar samt i stadgar för SKK, bland annat:

 • Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade riktlinjer.
 • Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
 • Avge verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.
 • Senast 4 veckor före ordinarie årsmöte avlämna verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till revisorerna.
 • Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
 • Avge yttrande över ärenden som specialklubben hänskjutit till klubben.
 • Följa de anvisningar som lämnas av specialklubben.
 • Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna specialklubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
 • Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning som specialklubbens stadgar föreskriver.
 • I övrigt sköta klubbens angelägenheter.


§ 9 Revisorer


Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.


Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå̊ kommande ordinarie årsmötet.


Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.


Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.


Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.


§ 10 Valberedning


Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå̊ av tre ledamöter varav en sammankallande.


Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två̊ år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.


Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.


Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.


Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.


§ 11 Protokoll


Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.


Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.


Protokoll kan göras tillgängliga på̊ olika sätt till exempel publiceras på̊ klubbens webbplats eller i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.


§ 12 Disciplinärenden


För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.


§ 13 Force majeure


Om klubben på̊ grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på̊ sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.


Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till tackande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på̊ grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.


§ 14 Stadgeändring


Förslag tilländring av dessa stadgar ska senast 15 oktober inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.


Beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två̊ på̊ varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie jämte ändring av dessa ska fastställas av Svenska Terrierklubben.


§ 15 Upphörande av klubben


Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i specialklubb fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av två̊ på̊ varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på̊ det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i specialklubben ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på̊ sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.