BPH

BPH

BPH

(all information på denna sidan är kopierat från svenska kennelklubbens hemsida gällande BPH för Jack russell Terrier. Jack Russell klubben har varit delaktig i 200 analysen på så sätt att man utdelat 200 kronor per hund (högst 2 hundar)till medlemmar när man genomfört en BPH, sponsor är försäkringsbolaget Agria)


Vid Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, dokumenteras hundens reaktioner och uppträdande på två sätt.

Dels genom en beteendebeskrivning i protokollet, dels genom en subjektiv redovisning av hur beskrivaren uppfattar hunden, den s k sammanfattande beskrivningen. Tanken är att på detta vis få en mer komplett bild över hundens reaktioner och dess förmodade känsloläge i de olika situationerna.

Alla resultat redovisas i SKK
Avelsdata på såväl individ- som rasnivå (som spindeldiagram, sammanfattande beskrivning och protokollsnoteringar).


Sammanställning av BPH-resultat


I 200-analysen finns en genomgång av BPH-data för rasen från SKK Avelsdata.

I analysen finns också stapeldiagram som visar variationen för hundarnas reaktioner i de olika momenten.

I stapeldiagrammen framgår vilket/vilka moment som ingår i beräkningen.

Ianalysen görs även en reflektion över de beteenden/värden som rasen uppvisar.
Notera att det endast är de svenskfödda hundarna som redovisas i SKK Avelsdatas sammanställningar.

200-analysens spindeldiagram är hämtat från Avelsdata och redovisar enbart svenskfödda hundar.

I analysens stapeldiagram visas beteendevariation för såväl svenskfödda (blå staplar) som importerade/utlandsägda hundar (röda staplar).
Olika antal hundar i BPH-översikt, spindeldiagram respektive analysens stapeldiagram kan bero på att data hämtats vid olika datum alternativt att hundar har avbrutits underbeskrivningens gång


Se mer och alla stapeldiagram på svenska kennelklubbens hemsida

www.Jack russell terrier - 200-analys, Beteende- och personlighetsbeskrivning (skk.se)