Historia

Historia


Pastor John Russell i England anses som rasens skapare. Han behövde en uthållig, modig jaktterrier av lagom storlek som skulle assistera foxhundarna i rävjakten. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner. Den högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera känd som parson russell terrier medan den lågbenta, proportionellt längre är känd som jack russell terrier. 2001 blev den godkänd av Svenska Kennelklubben. Jack russell är en av de numerärt största raserna i terriergruppen.


MÖNSTRING AV JACK RUSSELL i Sverige


Vid ett möte, 2007-09-13, mellan Svenska Kennelklubben (SKK) och Svenska Terrierklubben (SvTeK) samt representanter från rasklubbarna för parson russell terrier och jack russell terrier diskuterades gjorda erfarenheter och framtida förändringar gällande de undantag som gjorts från SKKs Registreringsbestämmelser för de båda raserna.


 

Jack russell terrier godkändes som ras av FCI 2000-10-25 då också den första standarden fastställdes.När det gäller jack russell terrier har populationen varit betydligt större än vad som varit fallet med parson russell terrier. Det är också betydligt fler individer som mönstrats in i SKKs register och den inledande fasen av rasens uppbyggnad kan anses som avslutad. Av denna anledning togs undantaget för rasen bort 2006-12-31.


Parson russell terrier


Godkändes som ras av Engelska Kennelklubben 1990-01-22 och av FCI 1990-07-02 och fick sin första FCI-standard 1991-09-24. För SKKs och SvTeKs del, började särskilda mönstringstillfällen att arrangeras ganska snart efter att rasen fått sin FCI-standard. Undantaget i registreringsbestämmelserna har nu praktiserats under relativt lång tid för att kunna nå en så bred avelsbas som möjligt. I det successiva uppföljningsarbete som gjorts av SKK och SvTeK kan vi nu konstatera att flertalet av de hundar som mönstrats in under de sista åren är fallna efter föräldradjur, eller har syskon, som redan finns i SKKs register.


Därför beslutade SKK, SvTeK och företrädare för rasklubben att det speciella undantag som funnits i SKKs Registreringsbestämmelser upphör från och med 2007-12-31. De hundar som anmälts till mönstring under 2007 och ännu inte beretts möjlighet till en inmönstring, samt de hundar som anmäls under resterande tid under 2007 kommer att erbjudas ett (1) sista mönstringstillfälle. Detta, sista tillfälle, kommer att ske vid SvTeKs utställning i Nyköping lördagen den 1:a mars 2008.


 

SKKs Registreringsbestämmelser kommer alltså fr.o.m. 2008-01-01 att gälla på samma sätt för parson russell terrier och jack russell terrier som för övriga terrierraser.


Varför har Jack Russell Terrier en Australisk standard?


Jack Russell Terrier har varit en godkänd ras i Australien sedan 1991.

Den australiska Jack Russell Terriern hade förmånen att ha hängivna och kunniga supporters i The Jack Russell Terrier Club of Australia (Inc.), som grundades 1972. De förde stambok och hade noggrant nedtecknade stamtavlor som kunde styrkas. Klubben har en växande grupp av typlika hundar som fått internationellt erkännande under namnet australisk Jack Russel Terrier.


The Jack Russell Club of Australia var ansvarig för rasens utveckling fram till 1991.

I Australien registrerades 1977 st Jack Russell Terriers år 1988. Den australiska standarden är

kortfattad, noggrann, beskrivande och internationellt tillämplig.


Australiensarna hade erfarenhet av att tidigare ha utvecklat Border Collien som en godkänd ras och

Förde fram den till dess nuvarande höga standard. De utnyttjade den kunskapen också på Jack Russell Terrier.


FCI godkände rasen 2001 vilket medförde att Jack Russell Terriern erkändes av SKK.