BPH


Beteende & Personlighetsbeskrivning Hund, en möjlighet.En hundras är mer än ett utseende, det är en mentalitet också. Direkt ur rasstandard ” Jack russell terrier skall vara livlig, alert och aktiv med ett intensivt och intelligent uttryck. Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med gott självförtroende.” Härliga egenskaper som gör JRT till just den underbara ras den är och som jag hoppas den kan bevaras som. Idag testas alldeles för få hundar för att vi ska kunna uttala oss om hur det är ställt med rasens mentalitet. Tyvärr har vi också sett en nedåtgående trend vad gäller att beskriva sina hundars mentalitet inom rasen de sista åren. Jag hoppas att denna beskrivning om hur det går till och vad man kan få ut av en dag på en BPH-bana både som hundägare och uppfödare ska locka fler att vilja beskriva sina hundar.


”Nu har du möjlighet att få veta mer om din hunds mentala egenskaper och personlighet. Hur lekfull är just din hund, hur reagerar den i mötet med en främmande människa och hur nyfiken är den efter att den blivit överraskad? Genom att delta på BPH får du reda på detta - och mycket mer! Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning Beteende och personlighetsbeskrivning hund, BPH, finns på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.” Så inleder Svenska kennelklubben sin broschyr om BPH, det nyaste av våra verktyg för att kvantifiera våra hundars mentala egenskaper och utvärdera vårt avelsarbete på ett objektivt sätt. För er som är vana vid MH finns det många likheter men också olikheter då BPH är anpassat mer för alla raser och fler egenskaper som har betydelse i vardagen har lagts till. Protokollen är annorlunda och på BPH är det fler variabler att ta hänsyn till i varje moment för att ge en mer nyanserad bild av det hundarna gör.


BPH är inget test utan en beskrivning av vad hunden gör i en specifik standardiserad situation. En testledare följer med dig och din hund. Han eller Hon berättar och visar vad du ska göra och vad som kommer att ske i de olika momenten. Du behöver inte ha din hund lös utan den kan testas med lina på om du vill det. Momentet med skott är frivilligt och beskrivningen annonseras som med eller utan skott redan vid anmälan. Jack Russell klubben har dock valt att arrangera våra egna BPH med skott då rasen ju trots allt i grunden är en jakthund. Tyvärr har de planerade testen i Göteborg o Skåne blivit inställda då för få anmält. Nu hoppas vi på att det i Stockholmsregionen ska komma att genomföras som planerat.


Momenten i BPH är:


1) Främmande person

En främmande person, testledaren, kommer fram till föraren och hunden. Här beskrivs hundens benägenhet att hälsa, hundens tendens till oro och/eller undvikande, hundens behov av att hävda sig eller att visa undergivenhet mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.


2) Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken.


3) Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens generella intresse för mat. Förhoppningen är också att i momentet fånga hundens allmänna envishet. Även hundens tendens att ta kontakt med sin förare beskrivs.


4) Överraskning

En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp framför hunden när den kommer gående. Här dokumenteras hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse och hur engagerad hunden är i att lösa uppgiften.


5) Skrammel

En metalltrumma med en kedja i, genererar ett högt, skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får fritt fram att undersöka trumman. Syftet är att beskriva hundens rädsla för

ljud, men även dess nyfikenhet för den annorlunda händelsen.


6) Närmande person

En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner

i möte med människor som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.


7) Underlag

Hunden och föraren går över ett nytt och oprövat underlag. Syftet är att mäta eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.


8) Skott (valfritt moment)

Två skott avlossas ca 50 m från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera hundens eventuella reaktion vid skott.”


Vad visar ett BPH?

Det finns många egenskaper hos våra hundar som är viktiga för såväl hundens eget välmående som för oss som hundägare. Vilken reaktion de olika retningarna i momenten utlöser hos respektive hund är beroende av just den individens personlighet och beteenderepertoar. Alla egenskaper låter sig inte beskrivas, bland annat på grund av svårigheter att skapa en relevant testsituation, att testsituationen är omöjlig att upprepa på likvärdigt sätt eller för att praktiska hinder begränsar, t ex att det tar för lång tid. BPH-beskrivningen fokuserar på följande beteendegrupper:

Socialitet

Socialitet ger en uppfattning om hur social hunden är gentemot främmande människor. Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet, hur ivrigt och länge den hälsar, om den kanske är mycket undergiven. Hur intresserad en hund är av människor den inte känner och dess agerande vid ett möte är delvis beroende av rastillhörighet men också av individens egen personlighet. Raser som avlats för ett självständigt arbete visar kanske inte samma engagemang i kontakten med människor som de raser där ett bra samarbete varit en förutsättning för att hunden ska fungera väl inom sitt område. En hunds egna erfarenheter, positiva såväl som negativa, spelar också in.

Lekintresse

Lekintresse tar fasta på hundens intresse för att leka, dels med ett eget favoritföremål, dels med ett föremål som är standardiserat för BPH. Både förare och testledaren leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresse för föremål. Lekintresset och sättet att leka varierar stort mellan olika hundraser. Inte alla är roade av t ex kamplekar, det vill säga att konkurrera om ett föremål, medan andra tycker att det är toppen!

Matengagemang

Hundar som har ett lagom stort intresse för mat eller godbitar är ofta lätta att motivera i en träningssituation. En hund som uppskattar godbitar är i regel beredd att anstränga sig och försöka flera gånger för att nå den eftertraktade belöningen.

Förarkontakt

Förarkontakt beskriver hundens benägenhet att hålla kontakt med sin förare och vilja att engagera sig med denne i t ex lek. Hunden kan också söka stöd och uppbackning hos föraren när den ställs inför ett problem som den inte kan lösa själv. I momentet ”Matintresse” väljer många hundar att ta kontakt med sin förare när de inte lyckas öppna burken med godis. Det ser nästan ut som om de ber föraren om hjälp!

Nyfikenhet

Att få en uppfattning om en hunds nyfikenhet är ofta en viktig del av en mentalbeskrivning. Nyfikenhet är en värdefull egenskap hos den hund som ska utbildas i någon form. Nyfikenhet innebär att hunden har drivkraft att utforska sin omgivning och föremål i både kända och okända miljöer. Har den blivit skrämd, kommer nyfikenheten väl till pass eftersom den hjälper hunden att närma sig och undersöka det som utlöst känslan och i förlängningen komma över den.

Rädsla/osäkerhet

En allmänt osäker eller ängslig hund lever hela tiden med en ständig beredskap på att något otrevligt ska inträffa. Motsatsen är hunden med stor självsäkerhet som uppträder på ett tryggt, balanserat sätt och som utstrålar att den har läget under kontroll. Mellan dessa två ytterligheter finns många nivåer av ängslan och oro. Specifika rädslor är relativt vanligt förekommande hoshundar. Det kan vara miljörädslor som gör hunden obekväm, ängslig, kanske till och med flyktbenägen i nya miljöer eller rädd för att gå på vissa typer av underlag. Sociala rädslor riktar sig framför allt mot människor och en generell rädsla för människor är ofta ärftligt betingad precis som många andra beteenden.

Hot/aggressivitet

Många hundar visar någon gång hotbeteenden eller aggressiva beteenden. De utgör ofta ett naturligt inslag i hundens beteenderepertoar men ska inte ta sig sådana uttryck att hunden upplevs som skrämmande och problematisk, varken av ägare eller omvärld. Det är därför viktigt att hundar med överdrivna aggressioner identifieras och att BPH-beskrivaren påtalar ägarens ansvar för att komma till rätta med ett eventuellt aggressionsproblem


Vad kan jag som hundägare lära mig av BPH?

Efter avslutat test som tar ungefär 30 minuter per hund får du en muntlig sammanfattning av det som beskrivaren sett på banan. Den beskrivningen kompletteras sedan med ett mer detaljerat protokoll och spindeldiagram. Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten kommer du att få en tydligare bild av var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver mer stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge dig en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller oönskade. BPH säger inte allt om din hund, men kan bidra med en hel del information.Vad kan jag som uppfödare ha för nytta av BPH?

BPH är avsett att fungera som ett verktyg för uppfödare för att de med större säkerhetska kunna välja avelsdjur som nedärver den mentalitet man önskar hos avkomman. Det är också viktigt att de reaktioner som observeras har en stark koppling till hundens vardagsbeteenden. Det är av vikt att klubbar och uppfödare aktivt medverkar till att så många hundar som möjligt beskrivs eftersom det ger goda förutsättningar för till exempel beräkning av egenskapers och beteendens arvbarheter. Som rasklubb eller specialklubb kan vi även välja att lägga till egna specifika moment för att testa ytterligare egenskaper, men det är ingen som är på tapeten just nu. Fokus nu ligger på att få fler individer beskrivna enligt grund-BPH för att kunna utvärdera rasens mentalitet.


Jag hoppas att några av frågetecknen rätats ut och att ni blivit lite nyfikna på att testa vad ni har i andra ändan av kopplet. En dag för något som ni som hundägare kan ha nytta av i er relation till hunden hela dess liv.  Visst har många som hållit på ett tag en uppfattning om sina hundar men oftast är det alltid någon överraskning som dyker upp. Att fler hundar beskrivs är en förutsättning för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om rasens mentalitet och därifrån skapa en strategi för att arbeta framåt både i rasklubben och som enskilda uppfödare.  Arrangörerna av BPH och deras kontaktuppgifter finns på skk.se . MH är givetvis är fortfarande ett alternativ att utvärdera mentalitet på.  . Hoppas att några av oss ses nästa år på klubbens planerade BPH.
Källor

Materialet från SKK.s hemsida där det även går att läsa mer om BPH och de olika definitionerna på begreppen. http://skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/


Statistik från Avelsdata över  antal mentalbeskrivna JRT


2008 MH 42

2009 MH 45

2010 MH 54

2011 MH 39

2012 MH 18, BPH 7

2013 MH 21, BPH 6

2014 (till o med 14-08-03)MH 3, BPH 21
2020 07 01 gjorde Svenska kennelklubben upp en 200 analys av rasen Jack Russell terrier

Läs mer på länken här under:

                               Jack russell terrier - 200-analys, Beteende- och personlighetsbeskrivning (skk.se)