Stadgar

Stadgar

 

 

Jack Russellklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben. Rasklubben skall som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.Utöver dessa stadgar gäller också Svenska Terrierklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Rasklubbens stadgar skall fastställas av Svenska Terrierklubben. I den mån stadgar för Jack Russellklubben strider mot Svenska Terrierklubbens och Svenska Kennelklubbens stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

 

§ 1 Mål

 

Jack Russellklubben, som är ideell förening, har till mål att inom ramen för Svenska Kennelklubbens och Svenska Terrierklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för jack russell terrier genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.

 

- att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.

 

- att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

 

- att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.

 

- att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

 

§ 2 Verksamhet

 

För att nå uppsatt mål skall Jack Russell Klubben

 

1. informera och sprida kunskap om klubbens mål, organisation och arbetsformer.

 

2 informera om klubbens ras och dess användningsområden.

 

3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med Svenska Kennelklubbens och Svenska Terrierklubbens upprättade riktlinjer.

 

4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för jack russell terriern inom och utom landet.

 

5. medverka till att informera och utbilda hundägare och hundar så att jack russell terrierns specifika egenskaper kan komma till användning.

 

6. anordna verksamheter i enlighet med Svenska Terrierklubbens direktiv.

 

7. stödja och medverka i Svenska Kennelklubbens och Svenska Terrierklubbens forskningsarbete.

 

8. deltaga i samråd inom och utom SKK-organisationen.

 

§ 3 Medlemskap

 

Enskild person kan bli medlem i Jack Russell Klubben genom att erlägga medlemsavgift. Medlemskap upphör om medlemmen begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller är/blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med Svenska Kennelklubbens stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. Årsmöte kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syfte till hedersmedlem. Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheterna föreskriver. Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

 

§ 4 Medlemsavgift

 

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmöte fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som betalande medlem.

 

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

 

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

 

§ 6 Organisation

 

Klubbens angelägenheter handhas av årsmötet och en av årsmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

 

§ 7 Årsmöte

 

Mom. 1 Inledning

 

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång. Extra årsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. Om extra årsmöte begärs skall detta hållas inom 60 dagar. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.

 

Mom. 2 Dagordning

 

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Justering av röstlängd.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha in kommit till styrelsen senast den 15 januari det år ordinarie årsmöte hålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

 

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

 

Mom. 3 Röstning.

 

Vid årsmöte äger varje medlem föra talan och utöva rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta antalet röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgöres ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall inlämnas till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

 

Mom. 4 Närvarorätt m. m.

 

Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att deltaga i beslut. De har också rätt att i protokollet få anteckna en mot beslutet avvikande mening. Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person. SKKs verkställande direktör. Ledamot och suppleant i specialklubbsstyrelse. Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

 

Mom. 5 Motioner och ärenden.

 

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast den 15 januari. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

 

§ 8 Styrelse

 

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Mom. 1 Styrelsens organisation

 

Styrelsen består av ordförande, minst 2 och högst 4 ordinarie ledamöter varav en vice ordförande samt 2 suppleanter. Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslagsrätt- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter och suppleanter är kallade och fler än hälften av dessa är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av tjänstgörande ordförande.

 

Mom. 2 Styrelsens åligganden

 

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och Svenska Terrierklubbens stadgar och i Svenska Kennelklubbens stadgar bland annat:

 

- ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med Svenska Terrierklubbens och Svenska Kennelklubbens upprättade riktlinjer

- bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet

- verkställa av årsmötet fattade beslut

- ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens

- avge årsredovisning inklusive redogörelser för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte

- senast 4 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna.

- upprätta verksamhetsplan och rambudget för kommande verksamhetsperiod.

- avge yttrande över av Svenska Terrierklubben till klubben hänskjutna ärenden.

- följa de anvisningar som lämnas av Svenska Terrierklubben

- före februari månads utgång till Svenska Terrierklubben inkomma med

- uppgift om klubbens medlemsantal.

- uppgift på av styrelsen utsedd Terrierfullmäktigedelegat och suppleant.

- senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna Svenska Terrierklubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktiga funktioner utanför styrelsen samt styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning.

 

§ 9 Räkenskaper och revision

 

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Klubbens räkenskaper skall tillsammans med årsberättelse överlämnas till revisorerna senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. Ordinarie revisorer skall efterhand tillställas årsmötesprotokoll och protokoll från styrelsens sammanträden. När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

 

§ 10 Valberedning

 

Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

 

§ 11 Protokoll

 

Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollet skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän. Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

 

§ 12 Diciplinärenden

 

För disciplinärenden och dess handläggning gäller Svenska Kennelklubbens stadgar.

 

§ 13 Force Majeure

 

Om klubben på grund av omständigheter som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikter, myndighetsbeslut, naturkatastrofer, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådana evenemang. Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalts för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Svenska Kennelklubben. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarare inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattar beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

 

§ 14 Stadgeändring

 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 15 oktober inges till styrelsen som däröver till årsmöte avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av Svenska Terrierklubben.

 

§ 15 Upphörande av klubb

 

Beslut att hos Svenska Terrierklubben begära få upphöra som rasklubb i Svenska Terrierklubben fattas vid årsmöte.För beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst 3/4 av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till Svenska Terrierklubben att användas på sätt som sista klubbmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagraferna 1 och 2.

KONTAKT

 

E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se

 

Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se

 

Vill du bli medlem?